مبارزه با انواع جوندگان

جوندگان در انواع مختلفی قراردارند.

انواع جوندگان :


موش خانگی
موش انباری (موش قهوه ای-موش فاضلاب)
موش سقف (موش سیاه)