مبارزه با انواع کنه ها

کنه ها انواع مختلفی دارند.

انواع کنه ها :

کنه نرم
کنه سخت