مبارزه با انواع مایت ها


مایت ها هنواع مختلفی دارند.

انواع مایت ها :

هیره مولد خارش(سارکوپتس اسکابیئی)
هیره فولکول مو (دمودکس)