مبارزه با انواع شپش ها

شپش ها انواع مختلفی دارند.

انواع شپش ها:


شپش زهار (شپشک)
شپش 
شپش سر
شپش بدن