مبارزه با انواع موریانه ها

موریانه ها انواع مختلفی دارند.

انواع موریانه ها :

موریانه زیرزمینی
موریانه چوب مرطوب
موریانه چوب خشک
موریانه فراماسون