گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : -
كد :2

مبارزه با پشه و مگس

از ديرباز حشرات و جانوران موذي به سبب ايجاد مزاحمت براي انسان و ساير موجودات زنده مورد توجه قرار گرفته اند .اين موجودات با گزش و نيش خود مزاحمت بسياري براي انسان فراهم مي آورند و گاه نيش سمي آنان مرگ موجودات را به همراه داشته و مشكلات عديده اي پيامد اين گزش مي باشد .گاهي اوقات نيش و گزش باعث تحريك و آلرژي شديد مي شود .انتقال عوامل بيماري زا به روشها و به صورت مختلف توسط حشرات و جانوران موذي و ايجاد اپيدمي هاي چندان بزرگ جان هزاران انسان را با خطر جدي مواجه نموده و گاهي سبب مرگ مي شود .  پشه ها:

مبارزه با پشه و مگس 
از ديرباز حشرات و جانوران موذي به سبب ايجاد مزاحمت براي انسان و ساير موجودات زنده مورد توجه قرار گرفته اند .اين موجودات با گزش و نيش خود مزاحمت بسياري براي انسان فراهم مي آورند و گاه نيش سمي آنان مرگ موجودات را به همراه داشته و مشكلات عديده اي پيامد اين گزش مي باشد .گاهي اوقات نيش و گزش باعث تحريك و آلرژي شديد مي شود .انتقال عوامل بيماري زا به روشها و به صورت مختلف توسط حشرات و جانوران موذي و ايجاد اپيدمي هاي چندان بزرگ جان هزاران انسان را با خطر جدي مواجه نموده و گاهي سبب مرگ مي شود . 
پشه ها: بيماريهاي مالاريا ،وشرريا بانكروفتي ،تب زرد ،تب دانگ ،بروگيا مالائي ،آربوويروسها و ويروسهاي مولد آنسفاليت بيماريهايي هستند كه توسط پشه ها منتقل مي شود.
راههاي مبارزه
الف) مبارزه با لاروها 
1.    مبارزه بيولوژيك :استفاده از ماهيها مانند آفانيوس و گامبوزيا 
2.    مبارزه فيزيكي :زهكشي اراضي ،از بين بردن آبهاي راكد ،جلوگيري از ورود فاضلابها به اراضي كشاورزي ،پركردن گودالها و چاله ها ،ايجادتغيير شكل درلانه هاي لاروي،كندن و از بين بردن گياهان آبزي
3.    مبارزه شيميايي:استفاده از حشره كشهايي كه خاصيت لارو كشي دارند مانند Abate، استفاده از روغنهاي معدني مانند نفت و گازوئيل
4.    مبارزه تلفيقي :تلفيق دو يا چند راه مبارزه مانند تلفيق مبارزه بيولوژيك و شيميايي
 ب )مبارزبا بالغين 
1.    محافظت شخصي :مسدود كردن در و پنجره با استفاده از توريها –استفاده از پشه بندو پشه كشهاي برقي –استفاده از آئروسل ها(اسپري) –استفاده از دور كننده ها (پمادهاي حاوي دي متيل فتاليت)
2.    سم پاشي ابقايي :استفاده از حشره كش ها مشروط بر اينكه مقاومت نسبت به آنها مشاهده نشده باشد.
 مگس خانگي ::در انتقال بسياري از عوامل بيماريزا از طريق مكانيكي (برگرداندن غذاي خورده شده ،مدفوع ،موهاي موجود بر روي پاهاي بدن بر روي سطوح و مواد غذايي )نقش دارد از جمله: 
 -ويروسها (از قبيل فلج اطفال،تراخم،هپاتيت)
  -ريكتزياها و باكتريها (از قبيل تب كيو ،وبا ،حصبه ،سل ،جذام ،سياه زخم)
 راههاي مبارزه
 الف )بهسازي محيط : قراردادن مواد زائد و زباله داخل كيسه زباله پلاستيكي و بستن زدن آنها ،سوزاندن و دفن زباله
 ب)مبارزه فيزيكي: نصب توري بر روي درب پنجره و هواكش ساختمان ها -نصب تله هاي نوري ماوراءبنفش در فروشگاههاي مواد غذايي و رستوران ها 
ج)مبارزه شيميايي :استفاده از اسپري حشره كش -سم پاشي اماكن داخلي و خارجي با استفاده از حشره كشهاي ابقائي به شرط نداشتن مقاوت نسبت به آنها -استفاده از طناب هاي آغشته به حشركشها -استفاده از طعمه هاي جامد يا مايع :مخلوط شكر يا سبوس با حشره كش به غلضت 1تا2 درصد و قرار دادن آنها در دسترس مگس ها -سم پاشي مرتب محل جمع آوري زباله ها.