پشه خاکی | پشه خاکی در منزل
پشه خاکی نحوه شناسایی پشه خاکی 1. ظاهر پشه خاکی پشه خاکی ها حشرات کوچکی با اندازه 5-2 میلیمتر و بدنی پر مو ، چشم های بزرگ و پاهای نسبتا ً بلند هستند. 2. تولید مثل پشه خاکی پشه خاکی ها دارای دگردیسی کامل بوده ، ماده ها تخم خود را در نقاط مرطوب مانند: شکاف سنگ فرشها ، شک ...
مبارزه با انواع پشه ها | انواع پشه ها | شرکت دفع حشرات موذی
مبارزه با انواع پشه ها پشه ها  پشه ها حشرات نسبتاً کوچک با بدنه باریک به طول 6-4 میلیمتر هستند که در روی سر دارای چشمهای مشخص و 1 جفت آنتن بند بند و بلند وقطعات دهانی در ماده از نوع گزنده است. فقط پشه های ماده خونخواری میکنند. بالها شفاف گاهی دارای لکه ها ئی است که برای تشخیص به کارم ...